Tel. (+66) 80 777 9597
Email beer.cfc@gmail.com

Terms and Conditions

ชมรมแฟนบอลเชลซีประเทศไทย มีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างความสนุกสนานให้กับแฟนบอลเชลซี การดำเนินของเราทำได้อย่างอิสระโดยไม่ยึดติดกับองค์กรใดๆภายใต้เงื่อนไขและนโยบายการให้บริการในหน้านี้ ซึ่งจะมีผลทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นเว็บไซท์ เฟสบุ๊ค ไลน์ หรือแอพพลิเคชั่นต่างๆของชมรมฯ

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับสมาชิกและแฟนบอลทั่วไป

1. คุณจะต้องใช้นามแฝงที่เหมาะสม ไม่หยาบคายหรือส่อไปในทางลามกอนาจาร

2. คุณต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงให้ครบทุกข้อ เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านในการเข้าร่วมกิจกรรมของเรา

3. คุณต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบและข้อตกลงของชมรมฯอย่างเคร่งครัดเพื่อความสงบเรียบร้อย ในกรณีที่ท่านละเมิดกฏ Admin และผู้ดูแลมีสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิกได้

4. ผู้ดูแลขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความเป็นสมาชิกหรือหยุดให้บริการระบบสมาชิกเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

5. หากตรวจพบว่าสมาชิกใดตั้งกระทู้หรือตอบกระทู้ที่ชักชวนหรือกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจลูกโซ่ (MLM) หรืออื่น ๆ ในข่าย จะถูกดำเนินการลบชื่อสมาชิกที่ใช้งานและกระทู้ที่ตั้งขึ้น

6. ก่อนใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องยอมรับนโยบายการให้บริการนี้ นโยบายการให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า

7. คุณยอมรับว่าจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของชมรมฯ และบุคคลอื่นๆ และสมาชิกจะต้องไม่กระทำการใดๆ อันขัดต่อกฎหมาย ต่อศีลธรรมอันดีงาม และก่อให้เกิดความเสียหายเสียชื่อเสียงต่อชมรมฯ และบุคคลอื่น รวมถึงก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเนื้อหา ข้อความ รูปภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง

8. ในกรณีที่มีการนำเนื้อหา ข้อความ รูปภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง อันละเมิดต่อกฎหมายหรือผิดต่อศิลธรรมอันดีงาม หรือหากพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นเท็จ ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิในการลบหรือระงับเนื้อหา ข้อความ รูปภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงดังกล่าว โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และทางชมรมฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งสิ้น

9. เงื่อนไขการให้บริการนี้ใช้กับทุกช่องทางการสื่อสารของชมรมฯ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซท์, เฟสบุ๊ค, ทวิตเตอร์, อินสตาแกรม, ไลน์ หรือโซเชี่ยลมีเดียใดๆก็ตาม

10. คุณต้องไม่โพสต์ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการหมิ่นประมาท ขมขู่ ไม่เหมาะสม เนื้อหาอันตรายหรืออนาจารหรือเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นทางใดทางหนึ่ง (รวมถึงสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิการรักษาความลับ หรือสิทธิส่วนบุคคล) หรือสร้างปัญหาหรือความไม่สะดวกหรือขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บนเว็บไซต์เชลซีเอฟซีไทย คุณต้องไม่แสดงความเห็นที่หยาบคาย กีดกันทางเพศ ชนชั้น หรือก้าวร้าว กรุณาให้ความเคารพผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา

11. คุณจะไม่โพสต์เนื้อหาที่ไม่ใช่ของคุณบนเว็บไซต์เชลซีเอฟซีไทยโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเนื้อหา

12. คุณไม่สามารถคัดลอก เลียนแบบ เผยแพร่ต่อ ดาวน์โหลด ติดประกาศ หรือส่งต่อเนื้อหาบนเว็บไซต์เชลซีเอฟซีไทยในทางใดทางหนึ่ง ยกเว้นเพื่อใช้งานส่วนตัวและไม่เกี่ยวข้องกับการค้า

13. เราไม่รับรองการปกปิดข้อมูลลับของคุณถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขหรือโพสต์สิ่งผิดกฎหมายบนเว็บไซต์

14. คุณรับรู้และยอมรับข้อตกลงว่าเราไม่รับผิดชอบการเข้าถึงเว็บไซต์ภายนอกหรือเนื้อหาที่คุณเข้าถึงผ่านเว็บไซต์เชลซีเอฟซีไทย และไม่รับผิดชอบเนื้อหา โฆษณา ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเว็บไซต์ดังกล่าว รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานเนื้อหา โฆษณา ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเว็บไซต์ดังกล่าว

15. การตกลงซื้อขายสินค้าระหว่างคุณและผู้โฆษณาหรือพ่อค้าผ่านทางเว็บไซต์เชลซีเอฟซีไทย รวมถึงการจ่ายเงินเพื่อการส่งสินค้า บริการ และอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวถือเป็นการตกลงระหว่างคุณและผู้โฆษณาหรือพ่อค้าเท่านั้น คุณต้องยอมรับข้อตกลงว่าเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้นที่เกิดจากการตกลงดังกล่าว

16. ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของเนื้อหาในเว็บไซต์เชลซีเอฟซีไทย อยู่ในการควบคุมของเราหรือผู้ออกใบอนุญาตของเราทุกเมื่อ คุณสามารถนำเนื้อหาไปใช้ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากเราหรือผู้ออกใบอนุญาตของเราและตกลงที่จะไม่ช่วยเหลือบุคคลภายนอกให้ทำการคัดลอก เลียนแบบ เผยแพร่ต่อ แจกจ่าย นำไปใช้ประโยชน์ทางการค้า หรือดัดแปลงเนื้อหาเหล่านั้น

17. ถ้าคุณพบเห็นการส่งต่อหรือนำเนื้อหาเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ในทางการค้า คุณตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบทันที

18. คุณรับรู้ว่าการโพสต์เนื้อหาลงบนเว็บไซต์เชลซีเอฟซีไทย คุณมอบอำนาจให้เราและผู้ออกใบอนุญาตของเรานำเนื้อหาไปใช้ภายในเว็บไซต์เชลซีเอฟซีไทยได้ทุกรูปแบบ อำนาจนี้รวมถึงการคัดลอก แจกจ่าย ประกาศ และส่งต่อ รวมถึงดัดแปลงแก้ไขเนื้อหาดังกล่าว

19. หากคุณใช้สื่อหรือเนื้อหาบางส่วนของเว็บไซต์เชลซีเอฟซีไทย ที่ละเมิดกฏข้อตกลงและเงื่อนไข สิทธิในการเข้าใช้งานเว็บไซต์เชลซีเอฟซีไทยของคุณจะถูกระงับทันที และคุณต้องส่งคืนหรือทำลายสำเนา, ของที่จัดทำขึ้นใหม่, แจกจ่าย หรือการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สื่อหรือเนื้อหาที่คุณละเมิด

20. เราสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ และคุณตกลงที่จะอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าวบนเว็บไซต์เชลซีเอฟซีไทย

21. เราไม่รับประกันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาบนเว็บไซต์เชลซีเอฟซีไทย หรือข้อความ เราสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง อัพเดทเนื้่อหาต่างๆ บนเว็บไซต์เชลซีเอฟซีไทย และเราไม่การันตีว่าเนื้อหาจะไม่ผิดพลาด

22. เนื้อหาต่างๆ ที่ถูกโพสต์ลงเว็บบอร์ดหรือแช็ท ซึ่งเป็นข้อความจากผู้ใช้งาน เราไม่รับผิดชอบในกรณีข้อพิพาทในการพูดคุยหรือส่งข้อความระหว่างผู้ใช้งานบนเว็บไซต์เชลซีเอฟซีไทย และเรามีสิทธิ์ในการแก้ไข, ปฏิเสธการโพสต์ หรือลบเนื้อหาต่างๆ ออกจากบอร์ดและห้องแช็ทเพื่อให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม

23. จากขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เราไม่รับประกันในการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาของเว็บไซต์เชลซี หรือความถูกต้อง, ความน่าเชื่อถือ, คำแนะนำ และความคิดเห็นต่างๆ ของผู้ใช้งานที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์เชลซี ซึ่งเป็นความเห็นของผู้ใช้งานเท่านั้น เราไม่รับผิดชอบในเรื่องของความน่าเชื่อถือหรือความถูกต้องในความเห็นเหล่านั้น และเราไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการบาดเจ็บ, สูญเสีย หรือ อะไรก็ตามที่เสียหาย ซึ่งเกิดจากความคิดเห็นหรือข้อความใดๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์เชลซีเอฟซีไทย หากคุณมีข้อเรียกร้องใดๆ จากการกระทำหรือจากความเห็นและข้อความของผู้ใช้บริการท่านอื่น คุณยอมรับที่จะร้องเรียนหรือเรียกร้องจากผู้ใช้งานนั้น ไม่ใช่จากทางเรา

24. เราจะพยายามอัพเดทข่าวสารต่างๆ บนเว็บไซต์เชลซีเอฟซีไทยโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานในด้านเหตุผล อย่างไรก็ตาม จากที่ได้รับอนุญาตจากกฎหมาย เราไม่รวมการรับประกันในความถูกต้องหรือความเหมาะสมในเว็บไซต์เชลซีเอฟซีไทย และเราไม่รับประกันว่าสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้, เนื้อหาทุกอย่างในเว็บไซต์นี้ รวมถึงเซิร์ฟเวอร์จะทำงานโดยไม่มีปัญหาใดใด, อัพเดท หรือ ไม่มีไวรัส หรือ บั๊กต่างๆ

25. เราจะไม่รับผิดชอบในเรื่องของสัญญา, การละเมิด, ความสะเพร่า หรือความสูญเสียอื่นๆ ไม่ว่าจะทางไหนก็ตาม ที่เกิดจาก:

(ก.) การใช้งาน หรือ การที่ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์เชลซีเอฟซีไทยได้ หรือ

(ข.) การใช้ หรือ เชื่อถือเนื้อหาใดใดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเชลซีเอฟซีไทย

ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม, หรือตามที่คาดการณ์ไว้หรือไม่, ความเสียหายของซอฟต์แวร์ หรือ ฮาร์ดแวร์, ความเสียหาย หรือ การสูญเสียทางธุรกิจ, การสูญเสียกำไร หรือกระทั่งการสูญเสียอื่นๆ ที่จะเกิดตามมา

26. เราจัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อใช้ภายในประเทศและใช้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น คุณยอมรับว่าจะไม่ใช้เว็บไซต์เชลซีเอฟซีไทยไปในเชิงพาณิชย์หรือเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ และเราไม่รับผิดชอบในกรณีที่คุณสูญเสียทางด้านผลกำไร, สูญเสียทางธุรกิจ, การล้มละลาย หรือ แม้แต่การเสียโอกาสทางธุรกิจ

27. เก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยชื่อจริง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ชื่อโรงเรียน หรือข้อมูลอื่นๆ ( นอกเหนือจากที่เราร้องขอ ) ที่อาจทำให้บุคคลอื่นสามารถค้นหาตัวตนของคุณได้

28. คุณตกลงที่จะชดใช้เราและ/หรือบริษัทในเครือและเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ และพนักงาน ทันทีที่มีการเรียกร้องค่าเสียหายรวมถึงค่าปรับจากการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขโดยคุณหรือความผิดจากการใช้งานของคุณนอกเว็บไซต์เชลซีเอฟซีไทย

29. เรามีสิทธิ์ที่จะระงับการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์เชลซีเอฟซีไทยได้ทันทีถ้าเราระบุได้ว่าคุณละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือการกระทำที่เรามองว่าเป็นที่ยอมรับไม่ได้

30. การไม่มีผลบังคับใช้ ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ใช้การไม่ได้เนื่องจากการบังคับใช้กฎหมาย ข้อกำหนดดังกล่าวถือว่าไม่อยู่ในข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ และส่วนที่เหลือในข้อตกลงและเงื่อนไขยังคงมีผลบังคับใช้

ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับทีมงานและอาสาสมัคร

1. ยินดีต้อนรับแฟนบอลเชลซีทุกคนเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานของชมรมแฟนบอลเชลซีประเทศไทย

2. ทีมงานทุกคนต้องการทำเพื่อเป้าหมายเดียวกันด้วยความสมัครใจคือการสนับสนุนทีมเชลซีในทุกช่องทางโดยไม่มีค่าตอบแทน

3. ทีมงานต้องไม่โพสเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ผิดกฏหมาย ไม่มีความเกี่ยวข้องกับทีทีมเชลซีหรือแฟนบอล หรือสร้างความแตกแยกระหว่างแฟนบอล

4. ไม่อนุญาติให้ทีมงานโปรโมทเพจส่วนตัว หรือแชร์เพจอื่นๆ หรือลิงค์เว็บไซต์ใดๆที่ไม่ได้เป็น พันธมิตร กับชมรมฯ เนื่องจากไม่สามารถควบคุมเนื้อหาปลายทางได้ ซึ่งอาจจะขัดกับนโยบายของชมรมฯ หรือผิดกฏหมาย เช่น มีเนื้อหาการโฆษณาพนันฟุตบอลหรือไวรัสต่างๆ

5. ในกรณีที่แฟนบอลเชลซีต้องการฝากแชร์ข่าว ประชาสัมพันธ์ บทความ หรือวีดีโอต่างๆที่เขียนหรือจัดทำขึ้นเองโดยไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือหวังผลทางการค้าใดๆ ทางชมรมฯจะไม่ทำลิงค์ไปยังเนื้อหาเหล่านั้น แต่สามารถส่งต้นฉบับผลงานมาเพื่อโพสบนเพจหรือเว็บไซต์ของชมรมฯได้ทันที

6. หากมีข้อสงสัยใดๆ หรือต้องการโปรโมท หรือเพิ่มลิงค์ พันธมิตร กรุณาติดต่อประธานชมรมฯเท่านั้น และประธานชมรมฯเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดแต่เพียงผู้เดียว เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชมรมฯ

7. สามารถดูรายชื่อพันธมิตรของเราได้ที่ http://www.chelseafcthai.com/partner/