สัดส่วนโควต้าสิทธิประโยชน์ของทีมงานและสมาชิก

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างยุติธรรมและเป็นมืออาชีพ ทางชมรมฯได้ปรับปรุงข้อผิดพลาดในอดีตและพัฒนาการดำเนินการและการแบ่งโควต้าสิทธิประโยชน์ต่างๆของทั้งทีมงานและสมาชิก เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจอย่างถูกต้องตรงกัน ในกรณีที่ทางชมรมฯได้รับสิทธิการร่วมกิจกรรมต่างๆกับทีมเชลซี จะมีการแบ่งสัดส่วนต่างๆดังนี้

1.ประธานชมรมฯและทีมงานบริหาร ได้รับสิทธิการเข้าร่วมกิจกรรมโดยอัตโนมัติ จำนวน 4 คน

2.ทีมงานประจำ(เว็บไซท์ เฟสบุ๊ค และสื่อออนไลน์ต่างๆ) ได้รับสิทธิการเข้าร่วมกิจกรรมโดยอัตโนมัติ จำนวน 3 คน

3.คณะกรรมการชมรมฯและทีมงานอาสาสมัคร ได้รับสิทธิการเข้าร่วมกิจกรรมโดยการจับฉลาก จำนวนตามความเหมาะสมของแต่ละกิจกรรม โดยทีมงานบริหารเป็นผู้กำหนด แต่ไม่เกิน 50% ของโควต้าสมาชิกในข้อ 4

4.สมาชิกบัตรทรูบลู และ สมาชิกบัตรไทยแลนด์บลูส์ และสมาชิกทั่วไปที่สมัครโดยตรง ได้รับสิทธิการเข้าร่วมกิจกรรมโดยการจับฉลาก ตามจำนวนโควต้าที่เหลือทั้งหมด

5.หากมีโควต้าและกิจกรรมเยอะ จะจัดสรรให้สมาชิกที่สมัครรับข่าวที่ติดตามทางเฟสบุ๊คและสมัครทางเว็บไซท์ตามสมควร

 

หมายเหตุ

1.สิทธิประโยชน์ต่างๆไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นที่ไม่ได้เป็นสมาชิกตามข้อ 1-4 ได้

2.ทีมงานและสมาชิกสามารถได้สิทธิการจับฉลากมากกว่า 1 สิทธิ แต่ถ้าได้หลายสิทธิสามารถเลือกใช้สิทธิได้เพียงสิทธิเดียว ไม่สามารถโอนสิทธิที่เหลือให้ผู้อื่นได้ ยกตัวอย่างเช่น
(1) นาย a เป็นสมาชิกทั้งบัตรทรูบลู และบัตรไทยแลนด์ บลูส์ จะได้สิทธิจับฉลาก 2 สิทธิ แต่ถ้าจับฉลากได้ทั้ง 2 สิทธิจะใช้ได้เพียงสิทธิเดียว
(2) นาย b เป็นทีมงานประจำ และสมาชิกบัตรทรูบลู นาย b จึงใช้สิทธิทีมงานประจำ และสละสิทธิการจับฉลาก
(3) นาย c เป็นทีมงานอาสาสมัครและสมาชิกบัตรไทยแลนด์ บลูส์ ใช้สิทธิจับฉลากในส่วนของทีมงานก่อน ถ้าไม่ได้จึงจะใช้สิทธิจับฉลากในฐานะสมาชิกบัตรไทยแลนด์ บลูส์

3.กรณีที่ผู้ได้สิทธิแล้วไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ ทางชมรมฯจะดำเนินการตามความเหมาะสมเฉพาะหน้า

4.การได้โควต้าต่างๆ ทางชมรมฯไม่สามารถระบุรายละเอียดที่แน่ชัดได้ หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาจากเชลซี ซึ่งโดยปกติทางผู้จัดกิจกรรมจะไม่สามารถยืนยันรายละเอียดได้จนกว่าจะใกล้ถึงเวลากิจกรรม

4.การตัดสินของทีมงานบริหารถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ 5 พ.ค. 2559